Cojak

Hanzi Character Search: 浪


浪
wave; wasteful, reckless
Radical 𣱱
Strokes (without radical) 7 Total Strokes 10
Mandarin reading làng láng Cantonese reading long4 long6
Japanese on reading rou ran Japanese kun reading nami
Korean reading lang Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ làng ]   wave, breaker, unrestrained, dissipated
   [ làng cháo ]   wave, tides
   [ làng chúan ]   swingboat
   [ làng dàng ]   to loiter, to hang around
   [ làng dàng ]   to loiter, to hang around
   [ làng fèi ]   to waste, to squander
   [ làng fèi ]   to waste, to squander
   [ làng hūa ]   spray
   [ làng ]   (N) Langkazi (place in Tibet)
   [ làng màn ]   romantic
   [ làng màn zhǔ ]   romanticism
   [ làng màn zhǔ ]   romanticism
   [ làng tou ]   wave
   [ làng tou ]   wave
   [ làng yǒng ]   (electrical) surge
   [ làng ]   loafer, wastrel, prodigal son
   [ làng húi tóu ]   the return of a prodigal son
   [ làng húi tóu ]   the return of a prodigal son
⇒    [ làng ]   wave
⇒    [ làng ]   a drum-shaped rattle (used by peddlers or as a toy), rattle-drum
⇒    [ làng ]   a drum-shaped rattle (used by peddlers or as a toy), rattle-drum
⇒    [ chōng làng ]   surf, surf-riding
⇒    [ chōng làng ]   surf, surf-riding
⇒    [ làng ]   billow, surge
⇒    [ fēng làng ]   (n) wind and waves; storm tossed sea
⇒    [ fēng làng ]   (n) wind and waves; storm tossed sea
⇒    [ làng ]   (N) Gulang (place in Gansu)
⇒    [ jīng tāo hài làng ]   perilous situation
⇒    [ jīng tāo hài làng ]   perilous situation
⇒    [ líu làng ]   (v) be a nomad; drift about, (v) wander; roam, be homeless, (adj) unsettled (e.g., population); vagrant
⇒    [ líu làng zhě ]   rover, vagabond, vagrant, wanderer
⇒    [ mèng làng ]   hasty, rash, impetuous
⇒    [ shēng làng ]   clamor
⇒    [ shēng làng ]   clamor
⇒    [ xiǎo làng ]   (n) wavelet
⇒    [ zhūang làng ]   (N) Zhuanglang (place in Gansu)

RSS