Cojak

Hanzi Character Search: 牛


牛
cow, ox, bull; KangXi radical93
Radical
Strokes (without radical) 0 Total Strokes 4
Mandarin reading níu Cantonese reading ngau4
Japanese on reading gyuu Japanese kun reading ushi
Korean reading wu Vietnamese reading ngưu
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ níu ]   ox, cow, bull
   [ níu dòu ]   cowpox
   [ níu dùn ]   (Isaac) Newton
   [ níu dùn ]   (Isaac) Newton
   [ níu dùn xúe ]   Newtonian mechanics
   [ níu dùn xúe ]   Newtonian mechanics
   [ níu húang sūan ]   taurine
   [ níu jīn ]   Oxford (city)
   [ níu nǎi ]   milk
   [ níu nían ]   Year of the Ox (in Chinese zodiac)
   [ níu pái ]   steak
   [ níu qiáo ]   Oxbridge, Cambridge and Oxford
   [ níu qiáo ]   Oxbridge, Cambridge and Oxford
   [ níu ròu ]   beef
   [ níu tóu qǔan ]   bulldog
   [ níu tóu qǔan ]   bulldog
   [ níu yǐn ]   gulp
   [ níu yǐn ]   gulp
   [ níu yóu ]   butter
   [ níu zǎi ]   cowboy
⇒    [ níu er ]   hardened mucus in nostrils
⇒    [ níu er ]   hardened mucus in nostrils
⇒    [ chūi níu ]   brag
⇒    [ fēng níu bìng ]   mad cow disease (bovine spongiform encephalitis)
⇒    [ fēng níu bìng ]   mad cow disease (bovine spongiform encephalitis)
⇒    [ gōng níu ]   bull
⇒    [ jìe lán níu ròu ]   beef with broccoli
⇒    [ jìe lán níu ròu ]   beef with broccoli
⇒    [ níu ]   cow
⇒    [ nǎi níu ]   milk cow, dairy cow
⇒    [ nǎi níu chǎng ]   dairy farm
⇒    [ nǎi níu chǎng ]   dairy farm
⇒    [ shǔi níu ]   water buffalo
⇒    [ wēng níu ]   (N) Wengniute qi (place in Inner Mongolia)
⇒    [ níu ]   snail
⇒    [ níu ]   snail
⇒    [ xiǎo níu ]   calf
⇒    [ xiǎo pìn níu ]   heifer

RSS