Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+4E19 (丙)

丙
third; 3rd heavenly stem
Radical
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 5
Mandarin reading bǐng Cantonese reading bing2
Japanese on reading hei hyou Japanese kun reading hinoe
Korean reading pyeng Vietnamese reading bính

CEDICT Entries:

   [ bǐng ]   the third of the ten heavenly stems, the third position, third, number three
   [ bǐng lún ]   polypropylene fiber
   [ bǐng lún ]   polypropylene fiber
   [ bǐng tóng ]   acetone
   [ bǐng sūan ]   acrylic acid
   [ bǐng xíng gān yán ]   hepatitis C
   [ bǐng zhǒng shè xìan ]   gamma ray
线   [ bǐng zhǒng shè xìan ]   gamma ray
⇒    [ dùi ān běn bǐng tóng ]   p-aminopropiophenone
⇒    [ dùi ān běn bǐng tóng ]   p-aminopropiophenone
⇒    [ èr líu bǐng chún ]   dimercaprol
⇒    [ èr líu bǐng húang sūan ]   sodium dimercaptosulphanate
⇒    [ èr líu bǐng húang sūan ]   sodium dimercaptosulphanate

RSS