Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+5858 (塘)

 
pond; tank; dike, embankment
Radical
Strokes (without radical) 10 Total Strokes 13
Mandarin reading táng Cantonese reading tong4
Japanese on reading tou Japanese kun reading tsutsumi
Korean reading tang Vietnamese reading đường

CEDICT Entries:

   [ táng ]   pond
   [ táng ]   (N) Tanggu (area in Tianjin)
   [ táng ]   (N) Tanggu (area in Tianjin)
⇒    [ táng ]   (N) Batang (town in Kham prov. of Tibet, pres. Sichuan)
⇒    [ chí táng ]   pool, pond
⇒    [ táng ]   (N) Litang (town in Kham prov. of Tibet, pres. Sichuan)
⇒    [ píng táng ]   (N) Pingtang (place in Guizhou)
⇒    [ rǎng táng ]   (N) Rangtang (place in Sichuan)
⇒    [ zhú táng xīang ]   (N) Chutang (village in Taiwan)
⇒    [ zhú táng xīang ]   (N) Chutang (village in Taiwan)

RSS