Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6885 (梅)

梅
plums; prunes; surname
Radical 𣎳𣎴
Strokes (without radical) 7 Total Strokes 11
Mandarin reading méi Cantonese reading mui4
Japanese on reading bai Japanese kun reading ume
Korean reading may Vietnamese reading mai

CEDICT Entries:

   [ méi ]   plum flower
   [ méi ]   syphilis, pox
   [ méi kǒu ]   (N) Meihekou (city in Jilin)
   [ méi hūa ]   plum blossom
   [ méi lán fāng ]   name of a very famous Beijing Opera artist
   [ méi lán fāng ]   name of a very famous Beijing Opera artist
   [ méi pài ]   the Mei Lanfang School
   [ méi sāi bēn chí ]   Mercedes Benz
   [ méi sāi bēn chí ]   Mercedes Benz
   [ méi shān xīang ]   (N) Meishan (village in Taiwan)
   [ méi shān xīang ]   (N) Meishan (village in Taiwan)
   [ méi zhōu ]   (N) Meizhou (city in Guangdong)
⇒    [ lái méi ]   Bremen (city in Germany)
⇒    [ lái méi ]   Bremen (city in Germany)
⇒    [ húang méi ]   (N) Huangmei (place in Hubei)
⇒    [ húang méi ]   (N) Huangmei (place in Hubei)
⇒    [ yáng méi zhèn ]   (N) Yangmei (town in Taiwan)
⇒    [ yáng méi zhèn ]   (N) Yangmei (town in Taiwan)

RSS