Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+68A6 (梦)

梦
dream; visionary; wishful
Radical 𣎳𣎴
Strokes (without radical) 7 Total Strokes 11
Mandarin reading mèng méng Cantonese reading mung6
Japanese on reading mu Japanese kun reading yume yumemiru
Korean reading Vietnamese reading
Traditional Variant(s) dream; visionary; wishful
Semantic Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ mèng ]   to dream
   [ mèng hùa ]   daydream, to talk in one's sleep
   [ mèng hùan ]   illusion
   [ mèng jian ]   to dream, to see in a dream
   [ mèng jìng ]   dreamland
   [ mèng mèi ]   dream, sleep
   [ mèng xǐang ]   to dream of (in vain)
   [ mèng yǎn ]   nightmare
   [ mèng ]   wet dream
   [ mèng yóu zhèng ]   to sleepwalk
⇒    [ bái zùo mèng ]   day dream, indulge in wishful thinking
⇒    [ è mèng ]   nightmare
⇒    [ è mèng ]   nightmare
⇒    [ hóng lóu mèng ]   A Dream of Red Mansions
⇒    [ yún mèng ]   (N) Yunmeng (place in Hubei)
⇒    [ zùo mèng ]   dream, have a dream

RSS