Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6C0F (氏)

氏
clan, family; mister
Radical
Strokes (without radical) 0 Total Strokes 4
Mandarin reading shì zhī jīng Cantonese reading si6 zi1
Japanese on reading shi Japanese kun reading uji
Korean reading ssi ci Vietnamese reading thị

CEDICT Entries:

   [ shì ]   clan name, maiden name
   [ shì ]   clan
⇒    [ jīn sēn shì zhèng ]   Parkinson's disease
⇒    [ shì jūn bìng ]   Brucella
⇒    [ shì jūn bìng ]   Brucella
⇒    [ shì gān jūn bìng ]   brucellosis
⇒    [ shì jūn miáo ]   Brucella vaccine
⇒    [ fèi yán léi shì jūn ]   Klebsiella pnenmoniae
⇒    [ shì zhèng hòu qún ]   Gilbert's Syndrome
⇒ 西   [ shì ròu líu ]   Kaposi's sarcoma
⇒    [ léi shì jūn shǔ ]   Klebsiella
⇒    [ léi shì jūn shǔ ]   Klebsiella
⇒    [ shì ]   Richter (scale)
⇒    [ shì ]   Rickettsia rickettsii
⇒    [ shì ]   Rickettsia rickettsii
⇒    [ shì ]   (N) Lushi (place in Henan)
⇒    [ shì ]   (N) Lushi (place in Henan)
⇒    [ shì ]   Rickettsia prowazekii
⇒    [ shì ]   Rickettsia prowazekii
⇒    [ qíu xīn shì ròu wēi sūo zhèng ]   Duchenne muscular dystrophy
⇒    [ qíu xīn shì ròu wēi sūo zhèng ]   Duchenne muscular dystrophy
⇒    [ shā mén shì jūn ]   Salmonella
⇒    [ shā mén shì jūn ]   Salmonella
⇒    [ shāng hán shā mén shì jūn ]   salmonella typhimurium
⇒    [ shāng hán shā mén shì jūn ]   salmonella typhimurium
⇒    [ shè shì ]   Celsius, centigrade
⇒    [ shè shì ]   Celsius, centigrade
⇒    [ táng shì ér ]   Down’s syndrome child
⇒    [ táng shì ér ]   Down’s syndrome child
⇒    [ táng shì zhēng ]   Down’s syndrome, mongolism
⇒    [ shì jūn ]   Francisella tularensis
⇒    [ wèi shì ]   (N) Weishi (place in Henan)
⇒    [ yúan shì ]   (N) Yuanshi (place in Hebei)

RSS