Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+6C1B (氛)

6C1B
氛
gas, vapor, air
Radical
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 8
Mandarin reading fēn Cantonese reading fan1
Japanese on reading fun Japanese kun reading ki wazawai
Korean reading pwun Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ fēn ]    miasma, vapor
   [ fēn weí ]    ambience, atmosphere
⇒    [ fēn ]    atmosphere, mood
⇒    [ chaǒ fēn ]    to liven up the atmosphere
⇒    [ chaǒ fēn ]    to liven up the atmosphere

RSS