Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+70CF (烏)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/public/library.php on line 309
 
crow, rook, raven; black, dark
Radical
Strokes (without radical) 6 Total Strokes 10
Mandarin reading Cantonese reading wu1
Japanese on reading u o Japanese kun reading karasu izukunso
Korean reading o Vietnamese reading ô
Simplified Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ ]   a crow, black
   [ bài ]   Ubaydi (town in Iraq)
   [ gān ]   Uganda
   [ hǎi ]   (N) Wuhai (city in Inner Mongolia)
   [ zhī zhòng ]   mob
   [ lán ]   Ukraine
   [ ěr ]   Ural (area in Russia)
   [ ěr shān mài ]   Ural Mountains
   [ gūi ]   Uruguay
   [ hòu ]   (N) Wulate houqi (place in Inner Mongolia)
   [ qían ]   (N) Wulate qianqi (place in Inner Mongolia)
   [ zhōng ]   (N) Wulate zhongqi (place in Inner Mongolia)
   [ lái xīang ]   (N) Wulai (village in Taiwan)
   [ lán ]   (N) Wulan (place in Qinghai)
   [ lán hào ]   (N) Wulanhaote (city in Jilin)
   [ lóng chá ]   Oolong tea
   [ ]   Urumqi (capital of Xinjiang autonomous region)
   [ ]   ebony
   [ qìa ]   (N) Wuqia (place in Xinjiang)
   [ qīu xīang ]   (N) Wuchiu (village in Taiwan)
   [ xīang ]   (N) Wujih (village in Taiwan)
   [ shěn ]   (N) Wushen qi (place in Inner Mongolia)
   [ shí ]   (N) Wushi (place in Xinjiang)
   [ ]   (N) Wusu (place in Xinjiang)
   [ ]   crow, raven
   [ yún ]   (n) black clouds
   [ bíe ]   Uzbekistan (abbrev.)
   [ bíe tǎn ]   Uzbekistan
⇒    [ ài ]   love me, love my dog
⇒    [ dōng zhū qìn ]   (N) Dongwuzhumuqin qi (place in Inner Mongolia)
⇒    [ lèi ]   (N) Leiwuqi (place in Tibet)
⇒ 西   [ zhū qìn ]   (N) Xiwuzhumuqin qi (place in Inner Mongolia)
⇒    [ xún ]   (N) Xunwu (place in Jiangxi)
⇒    [ ]   (N) Yiwu (city in Zhejiang)

RSS