Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+7532 (甲)

甲
armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical 𤰒
Strokes (without radical) 0 Total Strokes 5
Mandarin reading jǐa Cantonese reading gaap3
Japanese on reading kou kan Japanese kun reading yoroi tsume kinoe
Korean reading kap Vietnamese reading giáp

CEDICT Entries:

   [ jǐa ]   "A" (in a sequence of examples involving "A", "B", "C", etc.), 1st heavenly stem, 1st in order, armor
   [ jǐa bǎn ]   deck (of a boat, etc.)
   [ jǐa chóng ]   beetle
   [ jǐa chóng ]   beetle
   [ jǐa chún zhōng ]   methyl alcohol poisoning
   [ jǐa húang lín dìng ]   pralidoxime mesylate
   [ jǐa qiào dòng ]   crustacean
   [ jǐa qiào dòng ]   crustacean
   [ jǐa qúan ]   formaldehyde (HCHO)
   [ jǐa sūan ]   formylic acid (HCOOH), formic acid, methanoic acid
   [ jǐa ān sūan ]   abrin
   [ jǐa wán ]   methane (CH4)
   [ jǐa xīan xīang ]   (N) Chiahsien (village in Taiwan)
   [ jǐa xīan xīang ]   (N) Chiahsien (village in Taiwan)
   [ jǐa xíng gān yán ]   hepatitis A
   [ jǐa xíng qíu dàn bái ]   alpha globulin, alpha fetoprotein (AFP)
   [ jǐa zhùang xìan ]   thyroid gland
   [ jǐa zhùang xìan ]   thyroid gland
⇒    [ ān jǐa sūan zhǐ lèi hùa ]   carbamate
⇒    [ ān jǐa sūan zhǐ lèi hùa ]   carbamate
⇒    [ bǎo jǐa zhì ]   the Bao-Jia system (an administrative system organized on basis of households)
⇒    [ bīe jǐa ]   turtle shell
⇒    [ bīe jǐa ]   turtle shell
⇒    [ jǐa zhèn ]   (N) Tachia (town in Taiwan)
⇒    [ jǐa zhèn ]   (N) Tachia (town in Taiwan)
⇒    [ èr jǐa běn ]   xylene
⇒    [ èr jǐa shēn sūan ]   dimethylarsenic acid
⇒    [ kūi jǐa ]   armor
⇒    [ lìu jǐa xīang ]   (N) Liuchia (village in Taiwan)
⇒    [ lìu jǐa xīang ]   (N) Liuchia (village in Taiwan)
⇒    [ qíng xìu jǐa běn ]   cyanobenzyl bromide
⇒    [ xúe jǐa zhèn ]   (N) Hsuehchia (town in Taiwan)
⇒    [ xúe jǐa zhèn ]   (N) Hsuehchia (town in Taiwan)
⇒    [ zhī jia ]   fingernail
⇒    [ zhūang jǐa chē ]   armored car
⇒    [ zhūang jǐa chē ]   armored car

RSS