Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+7FF0 (翰)

翰
writing brush, pen, pencil
Radical
Strokes (without radical) 10 Total Strokes 16
Mandarin reading hàn Cantonese reading hon6
Japanese on reading kan Japanese kun reading yamadori hane fude
Korean reading han Vietnamese reading

CEDICT Entries:

   [ hàn ]   pen
⇒    [ shī yūe hàn ]   John the Baptist
⇒    [ shī yūe hàn ]   John the Baptist
⇒    [ yáng bǎi hàn ]   Brigham Young
⇒    [ yáng bǎi hàn ]   Brigham Young
⇒    [ yáng bǎi hàn xúe ]   Brigham Young University
⇒    [ yáng bǎi hàn xúe ]   Brigham Young University
⇒    [ yūe hàn ]   John (name), Johan (name)
⇒    [ yūe hàn ]   John (name), Johan (name)
⇒    [ yūe hàn èr shū ]   2 John
⇒    [ yūe hàn èr shū ]   2 John
⇒    [ yūe hàn yīn ]   Gospel According to John
⇒    [ yūe hàn yīn ]   Gospel According to John
⇒    [ yūe hàn bèi ]   John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre)
⇒    [ yūe hàn bèi ]   John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre)
⇒    [ yūe hàn nèi bǎo ]   Johannesburg (city in South Africa)
⇒    [ yūe hàn nèi bǎo ]   Johannesburg (city in South Africa)
⇒    [ yūe hàn sān shū ]   3 John
⇒    [ yūe hàn sān shū ]   3 John
⇒    [ yūe hàn shū ]   1 John
⇒    [ yūe hàn shū ]   1 John

RSS