Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+90A6 (邦)

邦
nation, country, state
Radical 𨙨
Strokes (without radical) 4 Total Strokes 7
Mandarin reading bāng Cantonese reading bong1
Japanese on reading hou Japanese kun reading kuni
Korean reading pang Vietnamese reading vâng

CEDICT Entries:

   [ bāng ]   a state, country or nation
   [ bāng jiāo ]   relations between two countries, diplomatic relations
   [ bāng lían ]   confederation
   [ bāng lían ]   confederation
⇒    [ lían bāng ]   federal, federation
⇒    [ lían bāng ]   federal, federation
⇒    [ lían bāng lóu ]   federal building
⇒    [ lían bāng lóu ]   federal building
⇒    [ lían bāng dìan xìn jiāo tōng wěi yúan hùi ]   Federal Communications Commission, FCC
⇒    [ lían bāng dìan xìn jiāo tōng wěi yúan hùi ]   Federal Communications Commission, FCC
⇒ 調   [ lían bāng diào chá ]   FBI (Federal Bureau of Investigation)
⇒    [ lían bāng diào chá ]   FBI (Federal Bureau of Investigation)
⇒    [ lían bāng jǐn cùo shī shǔ ]   Federal Emergency Management Agency, FEMA
⇒    [ lían bāng jǐn cùo shī shǔ ]   Federal Emergency Management Agency, FEMA
⇒    [ lían bāng zhèng ]   federal government
⇒    [ lían bāng zhèng ]   federal government
⇒    [ lían bāng zhì ]   federalism
⇒    [ lían bāng zhì ]   federalism
⇒    [ méng bāng ]   ally, allied country
⇒    [ wài bāng rén ]   gentile

RSS