Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+969C (障)

障
separate; shield; barricade
Radical 𨸏
Strokes (without radical) 11 Total Strokes 14
Mandarin reading zhàng zhāng Cantonese reading zoeng3
Japanese on reading shou Japanese kun reading sawaru hedate fusegu
Korean reading cang Vietnamese reading chướng

CEDICT Entries:

   [ zhàng ]   to block, to hinder, to obstruct
   [ zhàng ài ]   barrier, obstruction, hindrance, impediment, obstacle
   [ zhàng ài ]   barrier, obstruction, hindrance, impediment, obstacle
⇒    [ bái nèi zhàng ]   cataract
⇒    [ bái nèi zhàng ]   cataract
⇒    [ bǎo zhàng ]   to ensure, to guarantee, to safeguard
⇒    [ bǎo zhàng jīan ]   safeguards
⇒    [ bǎo zhàng jīan ]   safeguards
⇒    [ cán zhàng ]   handicapped
⇒    [ cán zhàng ]   handicapped
⇒    [ zhàng ]   glitch, breakdown, snag, fault, error
⇒    [ zhàng pái chú ]   fault resolution, trouble clearing
⇒    [ hùo xìng yùe zhàng ài ]   acquired dyslexia
⇒    [ hùo xìng yùe zhàng ài ]   acquired dyslexia
⇒    [ nǎo xùe gǔan píng zhàng ]   blood brain barrier
⇒    [ nǎo xùe gǔan píng zhàng ]   blood brain barrier
⇒    [ píng zhàng ]   protective screen
⇒    [ shēn céng yùe zhàng ài ]   deep dyslexia
⇒    [ shēn céng yùe zhàng ài ]   deep dyslexia
⇒    [ shēn zhàng hài ]   cripple
⇒    [ shēn zhàng hài ]   cripple
⇒    [ shòu bǎo zhàng jīan de shè shī ]   safeguarded facility
⇒    [ shòu bǎo zhàng jīan de shè shī ]   safeguarded facility
⇒    [ wén hùa zhàng ài ]   cultural barrier
⇒    [ wén hùa zhàng ài ]   cultural barrier
⇒    [ yùe zhàng ài ]   dyslexia
⇒    [ yùe zhàng ài ]   dyslexia

RSS