Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+97F3 (音)

音
sound, tone, pitch, pronunciation
Radical
Strokes (without radical) 0 Total Strokes 9
Mandarin reading yīn yìn Cantonese reading jam1
Japanese on reading on in Japanese kun reading oto ne
Korean reading um Vietnamese reading âm

CEDICT Entries:

   [ yīn ]   sound, noise, news
調   [ yīn diào ]   tone
   [ yīn diào ]   tone
   [ yīn jíe ]   syllable
   [ yīn jíe ]   syllable
   [ yīn ]   phoneme
   [ yīn xǐang ]   (n) acoustics; sound field (i.e in a room or theater), (n) speakers (electric)
   [ yīn xǐang ]   (n) acoustics; sound field (i.e in a room or theater), (n) speakers (electric)
   [ yīn xìn ]   message
   [ yīn yùe ]   music
   [ yīn yùe ]   music
   [ yīn yùe gūang díe ]   music CD
   [ yīn yùe gūang díe ]   music CD
   [ yīn yùe hùi ]   concert
   [ yīn yùe hùi ]   concert
   [ yīn yùe jīa ]   musician
   [ yīn yùe jīa ]   musician
⇒    [ fēn yīn ]   quaver, eighth note
⇒    [ bào yīn ]   sonic boom
⇒    [ yīn ]   nasal sound
⇒    [ yīn jíe ]   closed syllable
⇒    [ yīn jíe ]   closed syllable
⇒    [ yúan yīn ]   close vowel
⇒    [ yúan yīn ]   close vowel
⇒    [ bīan yīn ]   lateral (sound)
⇒    [ bīan yīn ]   lateral (sound)
⇒    [ yīn ]   transmit, broadcast
⇒    [ yīn ]   Boeing (Aircraft), mordent
⇒    [ yīn ]   fricative
⇒    [ chāo yīn ]   ultrasound, ultrasonic wave
⇒    [ dān yīn ]   monosyllabic word
⇒    [ dān yīn ]   monosyllabic word
⇒    [ yīn ]   bass
⇒    [ dǔan shí yīn ]   short-term phonological memory
⇒    [ dǔan shí yīn ]   short-term phonological memory
⇒    [ yīn ]   pronounce, pronunciation
⇒    [ yīn ]   pronounce, pronunciation
⇒    [ yīn ]   gospel
⇒    [ yīn ]   consonant
⇒    [ yīn ]   consonant
⇒    [ yīn shì fàng shí jīan ]   voice onset time
⇒    [ yīn shì fàng shí jīan ]   voice onset time
⇒    [ dǐan yīn yùe ]   classical music
⇒    [ dǐan yīn yùe ]   classical music
⇒    [ gūan yīn xīang ]   (N) Kuanyin (village in Taiwan)
⇒    [ gūan yīn xīang ]   (N) Kuanyin (village in Taiwan)
⇒    [ chéng yīn ]   assembled phonology
⇒    [ chéng yīn ]   assembled phonology
⇒    [ hóu yīn ]   guttural fricative
⇒    [ hóu yīn ]   glottal stop
⇒    [ jīn yīn ]   modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character
⇒    [ yīn xìng ]   pronounceability
⇒    [ yīn xìng ]   pronounceability
⇒    [ kǒu yīn ]   accent
⇒    [ kùo yīn ]   megaphone, microphone
⇒    [ kùo yīn ]   megaphone, microphone
⇒    [ jīa yīn ]   Gospel According to Luke
⇒    [ yīn ]   (sound) recording
⇒    [ yīn ]   (sound) recording
⇒    [ yīn dài ]   audio tape
⇒    [ yīn dài ]   audio tape
⇒    [ yīn ]   (tape) recording machine, tape recorder
⇒    [ yīn ]   (tape) recording machine, tape recorder
⇒    [ yīn ]   Gospel According to Mark
⇒    [ yīn ]   Gospel According to Mark
⇒    [ tài yīn ]   Gospel According to Matthew
⇒    [ tài yīn ]   Gospel According to Matthew
⇒    [ měi gúo zhī yīn ]   Voice of America radio
⇒    [ měi gúo zhī yīn ]   Voice of America radio
⇒    [ yīn ]   vowel
⇒    [ nán gāo yīn ]   tenor
⇒    [ gāo yīn ]   soprano
⇒    [ pīn yīn ]   pinyin (Chinese romanization)
⇒    [ pīn yīn jīe dùan ]   alphabetic stage
⇒    [ pīn yīn jīe dùan ]   alphabetic stage
⇒    [ qían dǐan yīn jīa gōng ]   prelexical phonology
⇒    [ qían dǐan yīn jīa gōng ]   prelexical phonology
⇒    [ qían hùi yīn jīa gōng ]   pre-lexical phonological processing
⇒    [ qían hùi yīn jīa gōng ]   pre-lexical phonological processing
⇒    [ mén yīn yùe ]   popular or hot music
⇒    [ mén yīn yùe ]   popular or hot music
⇒    [ sǎng yīn ]   (n) voice
⇒    [ shēng yīn ]   voice, sound
⇒    [ shēng yīn ]   voice, sound
⇒    [ shōu yīn ]   radio
⇒    [ shōu yīn ]   radio
⇒    [ shǒu wěi yīn ]   onset and rime
⇒    [ shǒu yīn ]   onset
⇒    [ shūang yīn jíe ]   bisyllable
⇒    [ shūang yīn jíe ]   bisyllable
⇒    [ wěi yīn ]   (ling.) rhyme, rime
⇒    [ yīn ]   sound-absorbing
⇒    [ xìan dài yīn yùe ]   modern music, contemporary music
⇒    [ xìan dài yīn yùe ]   modern music, contemporary music
⇒    [ yīn jíe dān wèi ]   sub-syllabic unit
⇒    [ yīn jíe dān wèi ]   sub-syllabic unit
⇒    [ yīn ]   voice
⇒    [ yīn ]   voice
⇒    [ yīn qiǎo ]   phonological skill
⇒    [ yīn qiǎo ]   phonological skill
⇒    [ yīn shī zhèng ]   phonetic aphasia
⇒    [ yīn shī zhèng ]   phonetic aphasia
⇒    [ yīn tōng xùn tōng dào ]   voice (communications) channel
⇒    [ yīn tōng xùn tōng dào ]   voice (communications) channel
⇒    [ yīn xìn hào ]   voice signal
⇒    [ yīn xìn hào ]   voice signal
⇒    [ yīn shì ]   phonetic awareness
⇒    [ yīn shì ]   phonetic awareness
⇒    [ yúan yīn ]   vowel
⇒    [ yúan yīn shī ]   vowel devoicing
⇒    [ yúan yīn shī ]   vowel devoicing
⇒    [ yūe hàn yīn ]   Gospel According to John
⇒    [ yūe hàn yīn ]   Gospel According to John
⇒    [ zào yīn ]   rumble, noise, static
⇒    [ zhòng yīn ]   accent, stress
⇒    [ zhù yīn hào ]   a phonetic notation for Chinese aka bopomofo
⇒    [ zhù yīn hào ]   a phonetic notation for Chinese aka bopomofo
⇒    [ yīn ]   consonant

RSS