Cojak

Cantonese Search: ji4

ji4 ceremony, rites gifts; admire
ji4 basin; container for wine
ji4 toi4 platform; unit; term of address
ji4 bridge, bank
ji4 ancient barbarian tribes
ji4 and; and then; and yet; but
ji4 ji5 wind; walk out of straight path
ji4 ji6 river in southeast Shandong
ci2 ji4 tree
ji4 bequeath, pass on to future generations
ji4 a class, a category a corpse
ji4 harmony; pleasure, joy; be glad
ji4 sweet-meats; sweet-cakes; syrup
ji4 suitable, right, fitting, proper
ji4 ngai4 son, child, oneself; final part
ji4 tears; tearful
ji4 give to, hand down, bequeath
ji4 tai3 snivel, mucus from nose
ci2 ji4 to4 helm
ji4 expression of surprise
ji4 whiskers
ji4 mother/wife's sister; concubine
ji4 ji5 wind; walk out of straight path
ji4 tree
ci3 ji4 to gaze at
ji4 pancreas; soap
ji4 cooked; well-done
ji4 deceive, cheat; arrogant
ji4 millet wine
ji4 ji6 friendship; appropriate, suitable
ji4 fruit tree
ji4 king-post
ji4 corner
ji4 to shift; to transfer; to transform
ji4 steps, grade, strata; series
ji4 se4 snake
ji4 change place, shift; move about
ji4 wound, bruise, sore
ji4 ngoi4 brilliant white
ji4 swallow
ji4 waa1 forced laughter
ji4 give to, hand down, bequeath
ji4 bequeath, pass on to future generations
ji4 tai4 sprouts; tares
ji4 hearse
ji4 greedy, stingy
ji4 rack
ji4 cheeks; jaw; chin; rear; to nourish
ji4 doubt, question, suspect
ji4 sweet-meats; sweet-cakes; syrup
ji4 roe
ji4 ngoi2 ngoi4 brilliant white
ji4 ji6 friendship; appropriate, suitable
ji4 ceremony, rites gifts; admire
ji4 cheeks; jaw; chin; rear; to nourish
ji4 swallow
ji4 the pelican
ji4 roe
ji4 side room
ji4 jik6 a range of mountains in Hunan province
ji4 ji5 draft; intend, plan, propose
ji4 yi; tripod, wine vessel; rule
ji4 jyu4 naau6 soft

RSS