Cojak

Cantonese Search: jiu4

jiu4 a legendary ancient emperor-sage
jiu4 graceful, charming, fascinating
jiu4 high or tall
jiu4 small light carriage
jiu4 handsome, elegant; surname
jiu4 tou4 cleanse; river in Gansu province
jiu1 jiu4 mound, roundish mass
jiu4 bountiful, abundant, plentiful
jiu4 mother-of-pearl
jiu4 kiln; coal mine pit
jiu4 tou4 pottery, ceramics
jiu4 small light carriage
jiu4 worms
jiu4 fuel, firewood; stubble; Wikstroemia japonica
jiu4 a minority tribe
jiu4 sing; folksong, ballad; rumor
jiu4 a legendary ancient emperor-sage
jiu4 jackal; name of a tribe
jiu4 conscript labor, compulsory labor
jiu4 distressed, agitated
jiu4 floating in air, drifting with wind
jiu4 wag, swing, wave; shake; scull
jiu4 wag, swing, wave; shake; scull
jiu4 far away, distant, remote
diu6 jiu4 siu6 large hoe; surname; a spear brevium
jiu4 precious jade
jiu4 precious jade
giu1 giu2 hiu1 jiu4 be lucky; by chance, by luck
jiu4 kiln; coal mine pit
jiu4 high or tall
jiu4 graceful, charming, fascinating
jiu4 brick kiln; furnace; coal mine pit
jiu4 naau4 bent or twisted piece of wood; a paddle
jiu4 sing; folksong, ballad; rumor
jau4 jiu4 zau6 reason, cause
jiu4 naau4 worms
jiu4 fuel, firewood; stubble
jiu4 floating in air, drifting with wind
jiu4 bountiful, abundant, plentiful
jiu4 the nautilus; the ray
jiu4 jiu6 call

RSS