Cojak

Japanese Kun Search: iru

iru hairu enter, come in(to), join
uchi iru ireru inside, interior; domestic
uchi iru ireru inside
iru smelt, fuse metals; cast, found
iru itameru fry, saute, roast, boil, cook
iru oru oku live, dwell, reside, sit
iru motomeru kaname necessary, essential; necessity
iru ateru sasu shoot, eject, issue forth, emit
iru fry in fat or oil; boil in water
iru cook down, to boil; endure
iru melt, cast; coin, mint
iru melt, cast; coin, mint

RSS