Cojak

Japanese Kun Search: kakusu

kakusu oou box; KangXi radical 23
kakusu husu nabiku hako dobu to hide, to secrete, to repress; to bend
himeru kakusu secret, mysterious, abstruse
kakureru kakusu hide; go into hiding
kakusu kakureru kuma motomeru to conceal; to search into
kakureru kakusu yoru hide, conceal; hidden, secret
kakusu conceal, hide; search for, seek
kakusu booty, loot, stolen goods; bribe
kakureru kakusu yoru to hide, conceal, cover; to disappear, lurk; an open secret
kakusu to cover; to hide; to conceal
kakusu booty, loot, stolen goods; bribe
kakusu booty, loot, stolen goods; bribe

RSS