Cojak

Japanese Kun Search: katawa

hashita mezurashii katawa odd, fractional, remainder, odds
katawa sutareru abrogate, terminate, discard

RSS