Cojak

Japanese Kun Search: korosu

korosu surname; kill, destroy
tairageru korosu ebisu ancient barbarian tribes
korosu kill, slay; wound, injure, hurt
sasu saku eguru korosu cut, slice off
koto korosu tatsu different, special, unusual
korosu sogu kezuru kill, slaughter, murder; hurt; to pare off, reduce, clip
shiisuru korosu to kill one's superior
korosu malignant deity; baleful, noxious; strike dead
korosu to put to death to imprison for life
utsu horobosu korosu execute, kill, put to death; punish
shiisuru korosu to kill one's superior
korosu kill, massacre; oppress
korosu surname; kill, destroy

RSS