Cojak

Japanese Kun Search: kukuru

kukuru tadashii makoto establish; one of nine empire divisions
kukuru kukuri include, embrace, enclose
hako kukuru small box; chest, casket
ureru kukuru to bind, as faggots of sheaves
kukuru bind
kukuru to strangle; to inquire into
tsukaneru kukuru matou wind around, bind; prepare
matou kukuru nawa wrap, wind around; tie, bind

RSS