Cojak

Japanese Kun Search: masu

masu noboru arise, go up; hoist; advance
tomasu masu hishaku Chinese peck; liquid measure
aza umu masu letter, character, word
masu measuring box
shigeru masu mushiro now, here; this; time, year
masu masumasu profit, benefit; advantage
shigeru masu mushiro kokoni now, here; this; time, year
masu variant of 枡 , a measuring box
somuku masu times, fold, multiple times
masu masumasu profit
shita masu ochi bank, dike; purtuberance from
masu ataheru tasukeru hikuihimeg add, increase, attach; low fence
masu masume dry measure equal to some five or ten dou ( 舒)
shigeru masu masumasu grow, multiply, increase; thrive
shigeru masu mushiro now, here; this; time, year
masu fueru fuyasu increase
masu fueru fuyasu increase, add to, augment
ishizaka ishibashi masu steps on ledge, cliff, or hill
masu leftovers, residue, remains
masu barbel

RSS