Cojak

Japanese Kun Search: moru

moru long and curved
moru tobichiru sosogu pour, splash, water, sprinkle
moru sakan sakaru abundant, flourishing; contain; fill
moru moreru morasu leak, drip; funnel; hour glass
moru chromium
moru tobichiru sosogu pour, splash, water, sprinkle; violent, malignant

RSS