Cojak

Japanese Kun Search: sasu

tanomu nengoro sasu exhort or enjoin repeatedly
sasu sate pick up with fork or pincers
sasu saku eguru korosu cut, slice off
sasu soshiru toge stab; prick, irritate; prod
yubi sasu finger, toe; point, indicate
sasu (Cant.) to beat
sasu sashihasamu insert, stick into; plant
sasu sashikomu to stick in, to stab; to erect
sasu tagau tagai to differ; different, wrong; nearly, almost; an officer
iru ateru sasu shoot, eject, issue forth, emit
sasu sashikomu oku stab
sasu to strive, endeavor, struggle; to earn; to pierce; to wedge in
sasu ninai toru insert
sasu to pierce, to stab; to take
utsu sasu roll up the sleeves; fight bare-fisted; strike, stab
sasu ninai toru insert, stick into; plant
kagi kama sasu brief note; official communique
sasu jellyfish
sasu kagi kama brief note; official communique
sasu kagi brief note; official communique
sasu to pierce; to break through
sasu poison; sting; poisonous insect
hari sasu needle, pin, tack; prick; inject
sasu tsuku prick, stab; stamp, seal, chop
sasu to give a helping hand; to support, hold up

RSS