Cojak

Japanese Kun Search: shinogu

shinogu sutareru to dawdle; the name of the father of the Emperor Yao
shinogu pure; virtuous; insult; maltreat
misasagi shinogu oka hill, mound; mausoleum
noru shinogu to drive, sail, fly; a cart, carriage

RSS