Cojak

Japanese Kun Search: shizuka

shizuka sabishii quiet
aida ma shizuka interval, space; place, between
shikiri shizuka narau fence, barrier; defend; idle time
yuzuru shizuka meditation, contemplation (DKW: 24787')
shizuka shizumeru shizumaru quiet, still, motionless; gentle
shizuka damaru agimuku be silent, be quiet
shizuka hissori quiet
yasuraka sadamaru shizuka peace
shizuka quiet, still, motionless; gentle
yuzuru shizuka meditation, contemplation (dhyana); to level ground for altar; abdicate
shizuka calm, quiet, still; cautious
shizuka alone; quiet, still

RSS