Cojak

Japanese Kun Search: suku

konomu suku yoi good, excellent, fine; well
kushikezuru suku comb; brush
suku sukasu tooru penetrate, pass through
suku hoe
kosu suku koshi filter, strain; wet, dripping
kuwa suku suki hoe; eradicate

RSS