Cojak

Japanese Kun Search: tojiru

sakai tojiru pondo letter, envelope; feudal
tojiru shimeru tozasu shut, close; obstruct, block up
tozasu tojiru musubi shut, close; obstruct, block up
ibiki tojiru (Cant.) to speak
tojiru hide, keep secret; hideaway
tsuzuru tojiru tsuzuri patch together, link, connect
tojiru seal, close; bind; letter
tojiru kurai yami close, shut; dark, dismal
tojiru close, shut; watch tower
ochitsuku tojiru peacefully; quietly

RSS