Cojak

Japanese Kun Search: toku

toku a hog; a hedgehog; a porcupine
wake toku translate; decode; encode
toku oshie ethics
toku oshie ethics, morality, virtue
toku tokiakashi shirusu explain; annotate; make entry
toku loosen, unfasten, untie; explain
toku tokeru satoru loosen, unfasten, untie; explain
toku yorokobu speak, say, talk; scold, upbraid
toku yorokobu speak
agetsurau toku sadameru debate; discuss; discourse
toku suteru yurusu interprete, elucidate; release
toku wakeru waru a divide, to partition

RSS