Cojak

Japanese Kun Search: tsuraneru

ya chikau tsuraneru arrow, dart; vow, swear
tsuraneru a line; to arrange in order, classify
hitoshii tsuraneru utsuru a class, a category a corpse
tsuraneru noberu nobiru open, unfold; stretch, extend
tsuraneru noberu furui exhibit, display; plead; surname
oshihiraku tsuraneru row, rank, line
tsuraneru mise hoshiimama indulge; excess; numeral four; particle meaning now, therefore; shop
tsuranaru tsuraneru matou cotton wad; wool; soft, downy
tsuraneru okosu kehashiisama to prepare horses and chariots for battle
tsuraneru connect, join; associate, ally
tsuranaru tsuraneru connect, join; associate, ally
tsuranaru tsuraneru connect, join; associate, ally
tsuranaru tsuraneru connect, join; associate, ally
ami tsuraneru usumono net for catching birds; gauze
kawa tsuraneru tsutaeru arrange in order; display

RSS