Cojak

Japanese Kun Search: utsusu

utsusu utsushi write; draw, sketch; compose
utsuru utsusu miyakogae move, shift, change; transfer; relocate a capital city
toru kasumetoru utsusu copy, confiscate, seize
haeru utsuru utsusu project; reflect light
utsuru utsusu change place, shift; move about
hasamitoru kasumeru utsusu paper money, bank notes; copy
utsusu hakobu transfer, move, remove, shift
haeru utsuru utsusu sun beginning decline; reflect
saguru toru utsusu gently touch with hand; caress
utsusu kakiutsusu write; draw, sketch; compose
utsusu write; draw, sketch; compose
utsuru utsusu move, shift, change; transfer
utsusu copy, transcribe

RSS