Cojak

Japanese Kun Search: wasureru

wasureru forget; neglect; miss, omit
wasureru happy
yutaka kokoroyoi wasureru relax
kamabisushi wasureru noisy, uproarious; forget
utsuwaru wasureru forget; lie, cheat, deceive
nokosu wasureru suteru lose; articles lost; omit

RSS