Cojak

Japanese Kun Search: yoru

yoru shikirini nao yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing
yoshi yoru yori cause, reason; from
yoru mamori tsuwamono rely upon; protector; fight; war, weaponry
otome yoru young girl; strange, different
yoru hureru suteru throw, hurl; throw away, cast
yoru kakotsukeru entrust, rely on; commission
yoru chinamu yotte cause, reason; by; because (of)
yoru the gloom of the grave a tomb or grave; death
yoru to occupy, take possession of; a base, position
yo yoru night, dark; in night; by night
yoru motareru lean on, depend on, rely on
yoru rely on, be set in; consent, obey a wish
kasanaru yoru motoru sasaeru depend upon; support; go against; (variant deceive)
yo yoru night, dark; in night; by night
yoru tanomu rely on, depend on; lean heavily
yoru kakotsukeru entrust, rely on; commission
yoru yoseru yose send, transmit, mail; rely on
nau yoru nawa to braid, twist; twisted or braided
kakureru kakusu yoru hide, conceal; hidden, secret
yoru tanomu surname; gallop; by dint of
yoru yoseru kakotsukeru residence; lodge; dwell
yoru to rub or roll between the hands
nau yoru nawa to braid, twist; twisted or braided
kakureru kakusu yoru to hide, conceal, cover; to disappear, lurk; an open secret
fuchi heri yoru hem
hineru yoru yori twirl in fingers, tease, toy with
fuchi heri yoru hem, margin; reason, cause; karma, fate
tagau yoru lean on, trust, depend on; near
yoru yori to twist
yoru tanomu tsuku lean on, depend on, rely on
yoru akashi hiku to occupy, take possession of; a base

RSS