Cojak

Japanese Kun Search: yureru

yusuru yureru yusuburu wag, swing, wave; shake; scull
yuru yuri yureru (J) flower name; a water-gate, sluice; toponym
yusuru yureru wag, swing, wave; shake; scull
yusuru yureru yusuburu wag, swing, wave; shake; scull

RSS