Cojak

Japanese On Search: buku

fuku fuu buku crouch, crawl, lie hidden, conceal
bitsu michi huku buku hitsu quiet, silent; in good health
huku buku whirlpool, undercurrent
fuku buku hyoku hiki to fill; a foll of cloth
hi bi fuku buku to harness a horse a board in front of a carriage for the driver to lean on
fuku buku china root; medicinal fungus
fuku buku two pieces of wood underneath a cart
fuku buku owl-like bird; buzzard; Otus scops

RSS