Cojak

Japanese On Search: chitsu

itsu chitsu (of animals) to eat grass
chitsu book cover; satchel or bag
chitsu chichi beat
shitsu shichi chitsu chichi to go up to. flourishing a superlative
chitsu jichi tetsu dechi (Cant.) to beat
tetsu chitsu niece
chitsu order; orderly; salary; decade
chitsu tetsu stop up, obstruct
chitsu jichi book cover; satchel or bag
chitsu jichi book cover; satchel or bag
shitsu chitsu leech
ten ken gen chitsu tweezers
chitsu vagina
chitsu chichi shitsu shichi a sickle
chitsu vagina
chitsu chuu to hibernate
shi chitsu hawk, vulture

RSS