Cojak

Japanese On Search: echi

atsu echi deep hollow;, gouge, dig out
ei etsu echi sei drag, tow; throw; twist
sei sai etsu echi sui zei handkerchief, kerchief, shawl
etsu echi kei ke ketsu kechi to pierce, to stab; to take
itsu ichi atsu echi swallow
aku seku etsu echi seize
atsu echi (Cant.) quarter of an hour
katsu kachi atsu echi great array of spears and chariots
etsu ochi echi ki ke kei kai belch; vomit
etsu echi bee

RSS