Cojak

Japanese On Search: etsu

etsu say; KangXi radical 73
etsu a battle-axe, a halberd
ei etsu echi sei drag, tow; throw; twist
in etsu throat; pharynx
etsu pleased
etsu pleased, contented, gratified
sei sai etsu echi sui zei handkerchief, kerchief, shawl
in en etsu rouge, cosmetics
datsu tai etsu take off
datsu tai etsu take off, peel off, strip
etsu ochi katsu exceed, go beyond; the more ...
etsu echi kei ke ketsu kechi to pierce, to stab; to take
etsu ochi Guangdong and Guangxi provinces; initial particle
zei datsu etsu taxes
zei datsu etsu taxes, revenue, duty; tax
etsu ochi Guangdong and Guangxi provinces; initial particle
etsu broad-axe, a battle axe, halberd
etsu ochi atsu achi sunstroke
aku seku etsu echi seize
setsu zei etsu speak
setsu zei etsu speak, say, talk; scold, upbraid
itsu etsu choke; hiccup
etsu examine, inspect, review, read
etsu examine
etsu visit, pay respects to
etsu ochi echi ki ke kei kai belch; vomit
etsu ochi the shade of trees
i etsu spoiled, rotten, sour
etsu echi bee

RSS