Cojak

Japanese On Search: guu

guu ge move
kyuu guu palace
guu gu district; mountain in Zhejiang
kyuu guu palace, temple, dwelling, enclose
guu gou accidentally, coincidently; an idol
guu gu mountain recess; canyon
guu gyo residence; lodge; dwell
guu gu corner, nook, remote place
guu ku meet, come across, encounter
gou gu guu plow side by side; team of two
guu gou gu lotus root

RSS