Cojak

Japanese On Search: gyaku

geki gyaku haku hiyaku disobedient
gyaku cruel, harsh, oppressive
kaku gyaku armpit, arms
gyaku geki disobey, rebel; rebel, traitor
kaku gyaku tranquil
gaku gyaku ryaku raku orders
geki keki gyaku theatrical plays, opera, drama
gyaku intermittent fever; malaria
嫿 kaku gyaku tranquil
kaku gyaku reki ryaku stem of feather; quill
gyaku kyaku jeer
gaku gyaku forehead; tablet, plaque; fixed
shaku kyou kaku gyaku deliver, submit; hand over
kaku gyaku investigate, consider, examine
geki gyaku pheasant

RSS