Cojak

Japanese On Search: hitsu

hitsu hiki bolt of cloth; counter for horses
hitsu surely, most certainly; must
hitsu bichi hi blame
hitsu bichi hi good-looking; name of a place
hitsu hi to seep out, excrete
futsu hotsu hitsu shake off, brush away; dust
hitsu bichi rude
bitsu michi huku buku hitsu quiet, silent; in good health
hutsu buchi hitsu bichi oppose
hetsu bechi hitsu hichi hi bi fragrant; (Cant.) to eject
hitsu hichi hetsu bechi ornament
hi hitsu bichi handle
hitsu writing brush; write; stroke
hitsu end, finish, conclude; completed
hitsu bichi hetsu bitsu smell, fragrance, aroma
hai bai hitsu hochi flutter; flower
hitsu aid, assist, help; correct
hitsu writing brush; write; stroke
hi hitsu hichi bismuth
hitsu hyoku compel, pressure, force; bother
hitsu hichi used in transliterations
hitsu bichi hetsu bechi fragrance
hitsu bichi hetsu bechi odour
hitsu bichi hi bi strong horse
hitsu hichi utsu uchi tartar horn; chilly wind
hitsu bitsu calm, quiet, still; cautious
hitsu hichi species of bean; piper longtum
hitsu hichi wicker, bamboo
hitsu clear way, make room for; emp
hi hitsu Pycnonotus species (various)
hitsu hichi hei hyou leather arm guard
hitsu hichi knee-pad

RSS