Cojak

Japanese On Search: ji

𥔵 ji shi variant of 磁 , magnetic; magnetism; procelain
ni ji two; twice
shi ji scholar, gentleman; soldier
ji ni you; that
ji ni you, your
ni ji number two
ji ni you; that, those; final particle
shi ji official; serve government
shi ji ki show, manifest; demonstrate
ni ji number two
chi ji earth; soil, ground; region
ji shi court, office; temple, monastery
chi ji shi ta da hill
chi ji sha ta i she, her
shi ji self, private, personal; from
shi ji twins
ji shi order, sequence; next
ji ni and; and then; and yet; but
shi ji i a stream which leaves the main branch then later returns
ji letter, character, word
ji jou ear; merely, only; handle
chi ji shi i tree
ji thou, you
ji we (Shanghai dialect)
ji resemble, similar to; as if, seem
shi ji resemble
ji ni you, second person pronoun
ji ni gei son, child, oneself; final part
dai nai dei ji you (f.)
shi tei dai chi ji an amphibious beast resembling a tiger with one horn; place name
chi ji tei tai de variant of 低 , low; to lower, hang, bend, bow
ji dei ni shy, timid, bashful; look ashamed
ji ni dei nai (Cant.) to crush, mash, grind
ji time, season; era, age, period
ji chi govern, regulate, administer
shi ji to sacrifice, worship
chi ji shi tei tai an islet, a rock in a river; an embankment; to stop
ji ni gei punishment by cutting off ears
shi ji a female rhinoceros
ji ni gei son, child, oneself; final part
ji serve, attend upon; attendant, servant; samurai
ta da chi ji i a steep bank, a declivity
ji ni dai nai a second, an assistant
ji shi affair, matter, business; to serve; accident, incident
ji ni interrogative or emphatic final; (Cant.) this
ji ni maid, servant girl; cute girl
shi ji wife of elder brother
ji shi now, here; this; time, year
i shi ji a table, desk
shi ji flute
ji ni dai nai whiskers
ji ni tears; tearful
ji ni flourish
ji ni a lake in Yunnan
ji chi sustain, support; hold, grasp
chi ji prepare
ji stand erect, stand up; pile up
ji ni be near, be close; recently
ji shi rely on, presume on, trust to
ji ni side of mouth
ji shi ken gen now, here; this; time, year
ji ear ornament; stick, insert
i shi ji steps, grade, strata; series
jin nin ji ni a block that keeps a wheel from moving
shi ji river bank; water's edge
shi ji the female of certain animals; to bring forth young of animals
jo ji eliminate, remove, except
ji shi time, season; era, age, period
shi ji lick with tongue
ki gi shi ji chi celery
ji ni king-post
ji ni cooked; well-done
shi ji look at, inspect, observe, see
ni ji number two
shi ji seki jaku rotten meat; bones of dead animals
shi ji sai ju a plant yielding a red dye
shi ji fermented beans
chi ji shi tei tai ant eggs
乿 chi ji to cure, to heal
ji honorific for 'you'
shi ji spoon; surname
ri shi ji a hod, a basket in which to carry earth
ji ni ai forced laughter
shi ji crockery, porcelain, chinaware
ji ni da fluttering of flag; romantic
shi ji place for worshipping the haven
ji hemorrhoids, piles
chi ji wait for; lay in
shi ji thatching; caltrop, Tribulus terrestris
shi ji harvest
ji shi now, here; this; time, year
ni ji number two
shaku ji ni ja nyuu person
ji ni the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on the doors and vessels
shi ji sei sai so bad-mouth; criticize; defects
shi ji words; phrase, expression
shi ji tei dai tai ta at ease
shi sei zai ji seki kyou poor
ji shi grow, multiply, increase; thrive
jou nyou ji ni in file
tei tai shi ji dike, embankment
ji shi words, speech, expression, phrase
shi chi ji i part
chi ji go quickly or swiftly; hurry
chi ji stop
chi ji pheasant; crenellated wall
shi ji breed in large numbers
shi ji roost
shi ji cerium
ji hearse
chi ji porch; courtyard; steps leading
shi ji raise animals; feed; nourish
shi ji raise animals; feed; nourish
shi ji variant of 孳 , to breed in large numbers
ji shi magnetic; magnetism; porcelain
shi ji tei dai happiness; peace; good fortune
ji kind, charitable, benevolent
ko ku chi ji ancient woodwind instrument
shi ji to lick
ji ni you; that, those; final particle
shi ji rice cake
ji words, speech; a sentence, an expression or phrase; a message
chi ji variant of 穉 , young grain; young, tender
ji bait; bait, entice; dumplings
shi ji sai ja a putrid carcase
chi ji a bamboo flute with seven holes
ji ni chi jujube
ji ni greasy, oily, dirty; smooth
ji ni whiskers, bristles on the jaws of an animal
shi ji large tripod caldron with small
shitsu jichi shoku ji ki furze; gorse
tei dai chi ji paw
ji ni name of a legendary swift horse
shi ji transplant; plant; dill, Anethum graveolens
shi ji tei tai to examine; to consider; honest
sei zai shi ji fish
ji ni swallow
ji ni jiku niku roe
i tei dai shi ji the sheat fish
gai shi ji i gi tai stupid; foolish
dai ne dei nai ji ni milk; suckle; breasts
i chi ji side room
shi ji the Imperial signet; the great seal
shi ji hoe; mattock
ji ni be near, be close; recently
dau ju ji soft
rei rai chi ji to walk slowly; to parade
ji shi imperial signet, royal signet
ji shi words, speech, expression, phrase
sei zai shi ji maggots, grubs
tei dai shi ji a kind of hawk
sa za shi ji salty; salt
ji hearse
shi ji reeves' shad; hilsa herring
鶿 shi ji cormorant
gei ji ni teeth grown in old age

RSS