Cojak

Japanese On Search: ju

nyuu ju juu enter, come in(to), join
juu shou ju from, by, since, whence, through
ju shu defend borders, guard frontiers
寿 ju juu su shuu old age, long life; lifespan
ju shuu receive, accept, get; bear, stand
ju shuu curse, damn, incantation
shu shuu ju curse, damn, incantation
chuu ju small cup or bowl
shyou ju tou zu to restrain; to dam a stream and change its direction; a mound
chuu ju fly upward
shu ju different, special, unusual
juu shou ju from, by, since, whence, through
ju give to, transmit; confer
chiku jiku ju stern of ship
juu shou ju from, by, since, whence, through
shi ji sai ju a plant yielding a red dye
shou ju accuse; argue, dispute; litigate
shou ju swell, swelling of the legs
shu ju chu jiu standing (something) up
in shu ju tou zu small hill, mound; bury; dam
shuu ju just, simply; to come, go to; to approach, near
chu ju yu shu privy hole
ju perpendicular, vertical; erect
shou ju you laud, acclaim; hymn; ode
shu ju tan cotton clothes of a boy servant
shuu shu ju assemble, meet together, collect
chuu ju tou coverlet; bedspread
ju silk ribbon attached as a seal
ju need, require, must
shu ju unit of weight, one twenty-fourth of a Chinese ounce (liang)
shou ju recite, chant, repeat
shou ju dropsy of the leg
ju su shuu juu old age, long life; lifespan
zen ju nen nyu da eumenes polifomis, kind of wasp
ju vertical; perpendicular; upright
shu ju timely rain, life-giving rain
shuu ju yuu yu sleeve; ample flowing robes
ju tree; plant; set up, establish
chuu ju companion, mate, colleague
ju Confucian scholar
shuu shu ju name of a state; surname
ju nyu talk indistinctly and falteringly
shu ju dou mistress, concubine; weak
ju child; blood relation; affection
chuu ju tou dou cover up; curtain
da ju zen weak, timid, cowardly
ju nyu immerse, moisten; wet, damp
you yuu yu chuu ju reason, cause
sou zou shuu ju grubs in fruit
ju nyu zui ni to stain, to dye
dau ju ji soft
tou dou chuu ju shine, illuminate; cover, envelope
shoku zoku taku shu ju short coat
shuu shu ju su chu suu mounted escort; groom
ju short coat, jacket; fine silk fab
ju fine silk guaze; torn piece of silk
da zen ju eumenes polifomis, kind of wasp
chuu chu ju deceive, cheat; hurried, bustling
suu su ju chick, fledging; infant, toddler
chu ju juu hesitate, waver, falter
shuu ju herring
shou ju yu you a kind of tench
ju nyu the temporal bone
shuu ju condor, vulture

RSS