Cojak

Japanese On Search: katsu

kai katsu beggar; beg; give
katsu kachi kai beggar; beg; give
gou katsu gatsu combine, unite, join; gather
getsu guchi gotsu gochi katsu cutting off feet as form of punishment
kai katsu kechi limp, staggering gait; embarrass
katsu shave, pare off, scrape
kotsu kuchi katsu kachi toil, slave away; busy
katsu gachi meet
katsu kitsu be discreet, prudent, cautious
katsu why? what? where?
katsu include, embrace, enclose
kou katsu just, exactly, precisely; proper
kitsu ketsu katsu laboring hard, occupied; pursue
katsu live, exist, survive; lively
kitsu gichi katsu kechi (Cant.) to guard (from Engl. 'guard'); a card (from Engl. 'card'); young and pretty (from Engl. 'kid')
ten katsu kachi a builder's frame for measuring
gai katsu injure, harm; destroy, kill
katsu gachi go, reach; appropriate, suitable
kai katsu kechi carefree; indifferent manner; without sorrow
katsu thirsty
katsu lance; tap or strike lightly
katsu kechi kai stalks of millet, corn
ketsu kechi katsu hold up
ketsu kechi kei katsu a marking line; ascertain, assess; measure
katsu arrow end
katsu thirsty, parched; yearn, pine
katsu snail; slug, mole cricket
katsu clamor, din, hubbub
katsu kachi ryou smoke or flames from fire; roast
kai katsu rub and wipe, dust, clean
katsu cut, divide, partition; cede
etsu ochi katsu exceed, go beyond; the more ...
katsu lance; tap or strike lightly
katsu ai drink; shout, call out
katsu crafty, cunning, shrewd; deceitful
katsu gechi linch-pin
katsu kotsu slip, slide; slippery, polished
katsu gechi kai alas!
katsu gachi setsu zechi small dish, plate
katsu kechi kai stalk of grain, rice, corn, hemp
katsu kechi sound of laughter; bad, malevolent
katsu to blow
kitsu katsu ketsu fly upward, soar; contest; to rob
katsu scorpion
katsu kachi coarse woolen cloth; dull, dark
katsu smilax china
katsu kachi edible bean; surname
katsu ketsu wether, castrated ram; deer skin
kai kou katsu kachi hit; collide, knock into; sound
kai ke katsu amputate, cut off
katsu blind, reckless; rash
katsu the chirping of birds loud laughter
kuwai ke wai e katsu kachi swallow, gulp down; greedy
katsu kachi atsu echi great array of spears and chariots
katsu kachi used in transliterations
katsu kachi kechi the crow
katsu broad, ample, wide; be apart
katsu broad, ample, wide; be apart
katsu open up, clear; exempt
katsu linchpin of wheel; control
katsu the linch-pin of a wheel to govern or control the noise of a barrow
katsu sly, cunning, shrewd; artful
katsu gachi setsu tribe
katsu ketsu scorpion
katsu kachi kechi great array of spears and chariots
katsu gachi fun kai kaku crossbill, species of nightingale
kotsu katsu a kind of pigeon; falcon
katsu gachi kai ke to make a top knot; (Cant.) 鬅鬠, to be slovenly dressed

RSS