Cojak

Japanese On Search: ketsu

ketsu hook; KangXi radical 6
ketsu kachi kyou ku kutsu larvae of the mosquito
getsu ketsu remaining, left-over; lonely
ketsu owe, lack, be deficient; KangXi radical number 76
ketsu kechi kai parted; fork; certain
ketsu cave, den, hole; KangXi radical 116
ketsu blood; radical number 143
ketsu kechi decide, determine, judge
ketsu kechi scoop out; gouge
ketsu decide, determine, judge
ketsu choose, select; gouge, pluck out
ketsu kechi broken piece of jade
ketsu gechi hero; heroic, outstanding
kitsu kichi kochi ketsu kechi spread out; smilling or laughing
kei ke ketsu kechi acetylene
ketsu kachi jump
kitsu ketsu katsu laboring hard, occupied; pursue
ketsu you kechi page, sheet, leaf; rad. no. 181
kotsu gochi ketsu gechi inferior silk; tassel, fringe
ketsu kechi betsu to destroy; to exterminate to extinguish
ketsu be short of, lack; gap, deficit
bei ketsu sleeves
ketsu expose other's secrets, pry
kitsu ketsu Chinese bellflower; well-swept; the inner fibers of corn-stalks
ketsu chicken roost; ancient emperor
kei ketsu kechi carve, engrave
ketsu kei assist, help, lead by hand
ketsu kei ge brave; martial; hasty; scudding
ketsu kechi ki kei to long for; dissatisfied to criticize
ketsu kei take leave of, bid farewell
ketsu kechi kei ke kick with hoof; horse's gallop
ketsu hero; outstanding, remarkable
ketsu kechi kei katsu a marking line; ascertain, assess; measure
ketsu kei knot, tie; join, connect
ketsu kechi katsu hold up
kitsu kichi ketsu kechi kei (dung) beetle
ketsu kutsu personal pronoun he, she, it
etsu echi kei ke ketsu kechi to pierce, to stab; to take
kei ketsu kechi kai rest, stop
kei ketsu raise, lift up; surname
kei ketsu to set (a table); to install, equip; to lay (a foundation)
setsu ketsu wedge; gatepost; foreword
ki ke ketsu kechi a river name; a long rain
ketsu kai rest, stop, lodge
ketsu gechi tablet; a signpost
ketsu kuuchi kei ke chisel for engraving; engrave
ketsu kechi gai ke gallop
ketsu put forth great effort; exhaust
ketsu stone tablet
ketsu kechi kochi brave
kitsu katsu ketsu fly upward, soar; contest; to rob
ketsu kechi shutsu juchi fareshare reclaimed from river
ketsu kachi unruly, wild, violent, lawless
ketsu clean, purify, pure
ketsu kachi kei ke protrude; snap, break; dig
kei ke ketsu kachi table
ketsu kei geki shrike; butcherbird
ketsu kechi kei ke the tailor-bird; the working bird
katsu ketsu wether, castrated ram; deer skin
ketsu pouting
tan ketsu sen carry, bear, undertake
kei gyou ketsu kechi splendid
kitsu gichi ketsu kechi clam; oyster
ketsu kechi kei sickle; cut, carve, engrave
ketsu kechi kei ke close, shut; watch tower
kotsu gochi ketsu gnaw, bite, nibble
ketsu watch tower; palace
ketsu pteris aquilina, common bracken
ketsu pick up, gather up; hold in lap
ketsu kei stumble, fall down; trample
ki gi ketsu kechi (of a horse) lively; vigorous
katsu ketsu scorpion
kitsu ketsu cunning, crafty, sly, wily
ketsu tuck up hem of garment and wrap
ketsu kechi patterned silk; tie knot
ketsu getsu bite, gnaw; wear down, erode
kei ke ketsu kachi mandarin fish
ketsu getsu gnaw

RSS