Cojak

Japanese On Search: kitsu

kitsu kochi gochi strong; valiant
kitsu gitsu to rise high; to stand erect
kitsu eat; drink; suffer, endure, bear
kichi kitsu lucky, propitious, good
kitsu extend, reach; until; till
kitsu kichi kochi ketsu kechi spread out; smilling or laughing
hi kitsu (Cant.) vulgar, abusive term for female sex organ, cunt
katsu kitsu be discreet, prudent, cautious
kitsu gochi strong, robust; exact, correct
kitsu ketsu katsu laboring hard, occupied; pursue
kitsu kichi concubine
kitsu gichi katsu kechi (Cant.) to guard (from Engl. 'guard'); a card (from Engl. 'card'); young and pretty (from Engl. 'kid')
kitsu finish; conclude, stop; exhaust
kitsu ketsu Chinese bellflower; well-swept; the inner fibers of corn-stalks
satsu sechi kitsu kichi to sprout, flourish; sprouts appearing above-ground; vigorous
kitsu kichi ketsu kechi kei (dung) beetle
kitsu keki eat; drink; suffer, endure, bear
kitsu question, interrogate
ki gai kitsu anger, wrath, hatred, enmity
kitsu katsu ketsu fly upward, soar; contest; to rob
kitsu kichi itsu ichi devil
kitsu orange, tangerine
kei kitsu hair rolled up in a bun, topknot
kitsu gichi ketsu kechi clam; oyster
kitsu itsu ichi kichi rope
kitsu ketsu cunning, crafty, sly, wily

RSS