Cojak

Japanese On Search: kotsu

kotsu ki beg; request
kotsu gotsu duplicate of Big Five A461
kotsu gotsu to cut off the feet
gotsu gochi gutsu guchi kotsu mountain; a bare hill
beki kotsu Mi(luo) river in Hunan province where Qu Yuan drowned himself; to sink; used (erroneously) for
butsu mochi kotsu kochi deep; (Cant.) to dive
kotsu kochi entire, whole
kotsu suddenly, abruptly; neglect
kotsu kuchi katsu kachi toil, slave away; busy
kotsu gochi ketsu gechi inferior silk; tassel, fringe
kotsu bone; skeleton; frame, framework
kotsu tablet held by someone having authority
kotsu to jolt; (Cant.) to raise up; block
kotsu kochi sad; (Cant.) a bit, part
kotsu absent-minded, confused
kutsu kotsu dig, excavate; excavate cave
katsu kotsu slip, slide; slippery, polished
kutsu kotsu hole, cave; cellar; underground
kotsu dig; turbid; exert; (Cant.) to shake
kotsu pieces of wood
kotsu kochi follicles of plants
kai e kotsu gochi to open as an ulcer or sore
kai gai kotsu gochi ki gi draw, sketch, paint
kotsu gochi ketsu gnaw, bite, nibble
kotsu katsu a kind of pigeon; falcon

RSS