Cojak

Japanese On Search: nen

zen nen tender; weak; gradually alterrrrating
nen zen tender; weak; proceed gradually
nen year; new-years; person's age
nen think of, recall, study
den sen nen pick up with fingers; draw lots
dan nan zen nen a variety of evergreen tree
nen year; new-years; person's age
zen nen (Cant.) intensifying particle
den nen (Cant.) breast
zen nen weak, pliable, soft, yielding
zen nen zan nan ten a boa constrictor
tan ten nen en cheerful
ten deu neu nen bank, dike; purtuberance from
den dan nen an on fish; still; (Cant.) thoroughly soaked; a deep sleep
nan zen nen soft, flexible, pliable; weak
ken gen den nen sunlight
nen viscous, mucous; glutinous
nen jou to twist or nip with the fingers
ten chin den nen (Cant.) to hold between the fingers and thumb
zen nen sen a caterpillar
jun nin zen nen an ox with yellow hair and black lips
zen nen da na dan nan adjoin
zen nen ta na timid, apprehensive
zen nen yes, certainly; pledge, promise
zen nen beard; mustache
nen twirl in fingers, tease, toy with
zen nen gan by fire
zen ju nen nyu da eumenes polifomis, kind of wasp
nen sheatfish, parasilurus asotus
kon zen nen ancient treasured sword
nen zen burn; light fire, ignite
zen nen nan flexible, pliable; weak, feeble
nan dan nen mutter
ten den nen turn over, roll
zen nen open space along water
nen stick to; glutinous, sticky; glue
nen sheat
dan nen zen fear

RSS