Cojak

Japanese On Search: netsu

netsu detsu blacken; black mud, slime; tatto
getsu gechi netsu to fabricate; to trump up
netsu zetsu nechi hot; heat; fever; restless; zeal
zetsu nechi zei nei netsu burn

RSS