Cojak

Japanese On Search: shu

shu hand; radical number 64
chi shuu shu go; KangXi radical 34
shu name of old weapon; kill; rad. 79
shu hand
shu su master, chief owner; host; lord
shu su defend, protect, guard, conserve
ju shu defend borders, guard frontiers
shuu shu boat, ship; KangXi radical 137
shou shu excited
shiu shu shin son shun furrow in field, small drainage
shu cinnabar, vermilion; surname
chuu chu shuu shu a sad, uneasy countenance
shou shu quiet, calm, tranquil, peaceful
sou shu walk, go on foot; run; leave
shou shu restless, agitated
sou shu walk, go on foot; run; leave
shu shuu ju curse, damn, incantation
suu shu door hinge; pivot; center of power
shu tou tsu capital
shu take, receive, obtain; select
shu chu small, little, tiny, dwarf
shu name of a river in Shandong
shu shuu winter hunting; imperial tour
su shu a beautiful girl
shuu shu name of a concubine of Di Ku, father of the mythical Yao
shu candle wick, lamp wick; stick of incense
chu shu a feudal state which existed B.C.700-469; now in Shandong
shu shuu head; first; leader, chief; a poem
shou shu sou su dewdrop; icicle
shuu shu study; repair; cultivate
shu ju different, special, unusual
sou su shuu shu river in Shansi province
chu shu numerary adjunct for trees; root
shu wine, spirits, liquor, alcoholic beverage
shu precious stone, gem, jewel, pearl
shu insects that eat books, clothes
shu a red mole; cinnabar
shou shu name of a river in Jiangsu
shuu shu san birthplace of Confucius, a place in Shandong
shuu shu suu high mountain; lofty, eminent
shu marry, take wife
shu sou star
shuu shu end; finally, in the end
shuu shu masses, people, multitude, crowd
shuu shu yuu u coarse variety of jasper or jade
shuu shu chou chuu juu lovely
shu dogwood
kyou gyou shuu shu buckwheat; herbal medicine
shu ju chu jiu standing (something) up
shuu shu grasp with hand, pinch
shuu shu multitude, crowd; masses, public
shu sou hemp palm; palm tree
shu chu spider
shu yu you to exceed; a state in Shanxi province
sou shu to conceal; to search into
in shu ju tou zu small hill, mound; bury; dam
zoku shoku shu class, category, type; belong to
shu su must, have to, necessary; moment; whiskers
shu soku zoku horse with white back legs
chuu chu shuu shu shaft
shu ju tan cotton clothes of a boy servant
shou shu swell; swollen; swelling
chu ju yu shu privy hole
suu shu su number; several, count; fate
shuu shu su pluck
shu sou palm tree
shuu shu sou su conceal, hide; search for, seek
shou shu pound; strike against; ram; (Cant.) to hit with the elbow
shuu shu water in which rice has been boiled
shuu shu ju assemble, meet together, collect
shyuu shu to heir; to rent
shu seed; race; offspring; to plant
shuu shu sou su silk of purplish color
shu ju unit of weight, one twenty-fourth of a Chinese ounce (liang)
shuu shu give for charity
shu sister
shu tou dou knock against, bump into, collide
shu soku sou what attracts one's attention
suu shu number; several; count; fate
shu sou su consult, confer; select, choose
tou shou shu chou chu foolish, stupid, dull, silly
tou shou shu stake, post; affair, matter
sou zu shou shu zou gather; flow into (water); sound of waters flowing together
suu shu door hinge; pivot; center of power
shu ju timely rain, life-giving rain
shuu shu su shuku crepe, crape, wrinkles, creases
shou shu spasms or convulsions in young children, caused by indigestion
yu shu transport, carry, haul
shuu shu sou juice
shu su species of deer
shuu shu deputy, subordinate; concubine
shu ju dou mistress, concubine; weak
tou zu shou shu rice
shuu shu ju name of a state; surname
罿 shou shu tou zu net catch birds
shou shu shi strontium; an iron utensil
sou shou shuu shu play with words, quip; talk nonse
suu shu soku hasten, hurry; be attracted to
sou su shou shu medicinal herb
shou shuu shu very small bug
sou su shou shu young pig
shu su sho peep at; watch, spy on
shou shu sou spear
shou shu chou chu to stagger along; to fall
shoku zoku taku shu ju short coat
shuu shu large waterfowl with naked head; Garrulus glandarius
shuu shu panting of cow; grunting of ox
shuu shu food, meal; eat; offer
shuu shu ju su chu suu mounted escort; groom
su sou shu bamboo basket
zoku shoku shu class, category, type; to belong to
shu su beard, whiskers; whisker-like
shuku suku shuu shu dried fish
tou chuu shu kou ku stupid, simple, simple-minded

RSS